Regulamin Studenckiego Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego "Kontestacje"

sobota, 12 stycznia 2019, 16:44

Regulamin Studenckiego Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego „Kontestacje”

Przetwarzanie danych 

1 Uczestnik Studenckiego Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego "Kontestacje" /rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem Konkursu, a także – zgodnie z własną wolą - na publikację podstawowych danych i ich wykorzystanie w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Organizatorów Festiwalu.

2. Organizatorzy pozyskują od osób zainteresowanych dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, datę urodzenia.

3. Uczestnikowi Festiwalu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Festiwalu. 

4. Zgody udzielone w czasie zgłaszania na Festiwal zgody są ważne w trakcie jego realizacji i w przyszłości pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wycofania zgody.

5. Zgłaszający udział w Festiwalu, w każdej chwili, ma możliwość odwołania udzielonej zgody, zgłoszenia zmiany, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, bądź żądania usunięcia danych z bazy UMCS. W przypadku skorzystania z tego prawa nie będzie możliwy udział w Festiwalu.

6. Administratorem danych jest Fundacja Akademickiego Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka, z siedzibą w Lublinie, przy ul. Radziszewskiego 16, 20-031 Lublin. Dane osobowe podawane są przez osoby będące Uczestnikami Festiwalu, a przypadku osób, które nie ukończyły 16 roku życia, ich rodziców/opiekunów prawnych lub sprawujących pieczę nad dzieckiem, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwy udział w Festiwalu. Zbierane są one przez Fundację UMCS Chatka Żaka wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji Festiwalu, będą przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania. Nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym, w tym do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Osobie, której dane dotyczą, jej rodzicowi/opiekunowi prawnemu/osobie sprawującej pieczę nad dzieckiem, przysługuje prawo dostępu do danych, możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym momencie, co będzie skutkować usunięciem danych z bazy osób biorących udział w Festiwali, ma prawo również złożyć skargę do organu nadzorczego. W sprawie przetwarzania danych osobowych można skontaktować się pod adresem: fundacjachatkazaka@gmail.com.

7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez uczestników Festiwalu.

Festiwal i organizatorzy

 1. Organizatorami Studenckiego Ogólnopolskiego Festiwalu Studenckiego, zwanego dalej SOFT „Kontestacje”, jest Fundacja „Kontestacje”, Zakład Teatrologii IFP UMCS oraz Akademickie Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”, zwani dalej Organizatorami.

2. Nad całością organizacji SOFT „Kontestacji” czuwają Koordynatorzy:

Urszula Motyka – merytoryka i finanse, kontakt z zespołami

Ewa Jemioł – wyżywienie i noclegi

Aleksandra Pucułek – wolontariusze, biuro

Michał Bojczewski – promocja, media.

3. SOFT „Kontestacje” mają charakter bezkonkursowy. Udział w SOFT „Kontestacjach” jest dobrowolny.

Uczestnicy i zgłoszenia 

1. Uczestnikiem SOFT „Kontestacji” może być każdy teatr studencki działający w granicach Rzeczypospolitej Polskiej. Przez pojęcie „teatr studencki” należy rozumieć teatr niezawodowy, wywodzący się z tradycji kultury studenckiej, którego spektakle spełniają wymagania określone w punktach 14-16 niniejszego Regulaminu.

2. Uczestnikiem SOFT „Kontestacji” staje się teatr studencki, którego zgłoszenie zostało zaakceptowane przez Koordynatorów lub został zaproszony przez Koordynatorów.

3. Aby zgłoszenie zostało zaakceptowane do SOFT „Kontestacji”, musi ono przejść pozytywnie etap oceny artystycznej oraz etap weryfikacji technicznych możliwości wystawienia zgłoszonego spektaklu i dyspozycyjności Teatru zgłaszającego spektakl dokonywanej przez Koordynatorów.

4. Teatr studencki, który chce wziąć udział w SOFT „Kontestacjach”, powinien określonym przez organizatora terminie wypełnić i wysłać formularz Google wraz z riderem technicznym, opisem, zdjęciami zgłaszanego spektaklu oraz udostępnić za pomocą środków elektronicznych (poprzez serwis Dropbox, Youtube lub Vimeo) nagranie video zgłaszanego spektaklu lub umożliwić koordynatorom obejrzenie spektaklu na żywo dwa miesiące przed festiwalem.

5. Teatr studencki chcący umożliwić Koordynatorom obejrzenie spektaklu na żywo pokrywa ewentualny koszt podróży i noclegu dla jednego Koordynatora.

6. Koordynatorzy ogłoszą listę Artystów występujących na SOFT „Kontestacjach” co najmniej miesiąc przez rozpoczęciem się Festiwalu. Ogłoszenie zostanie zamieszczone także na oficjalnej stronie internetowej Festiwalu. Zespoły, których zgłoszenia zostaną pozytywnie rozpatrzone zostaną poinformowani także drogą mailową.

Spektakle

 1. Czas trwania spektaklu zgłaszanego na SOFT „Kontestacje” nie może przekroczyć 70 minut. W przypadkach uzasadnionych walorami artystycznymi spektaklu Organizatorzy mogą zakwalifikować lub zaprosić spektakl dłuższy niż 70-minutowy.

2. Nie mniej niż 30% obsady spektaklu zgłaszanego na SOFT „Kontestacje” muszą stanowić osoby, które w czasie trwania Festiwalu posiadać będą status studenta w rozumieniu Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Wymóg ten nie dotyczy spektakli teatrów zaproszonych do udziału w SOFT „Kontestacjach”.

3. Spektakle prezentowane podczas poprzednich edycji SOFT „Kontestacje” nie mogą być zgłaszane po raz kolejny.

4. Każda grupa teatralna zaproszona na festiwal jest zobowiązana do uczestniczenia w pospektaklowym spotkaniu z publicznością (tzw. Kontestacyjnych konwersacjach)

Noclegi, wyżywienie, transport

 1. Organizatorzy zobowiązują się zapewnić nocleg i wyżywienie wszystkim członkom zespołów biorących udział w SOFT „Kontestacjach” mających swą siedzibę poza Lublinem, oraz zwrot kosztów podróży.

Inne

1. Teatr studencki, który:

c) w rażący sposób naruszy obowiązujące w Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” zasady BHP i PPOŻ;

d) którakolwiek osoba z teatru w sposób umyślny zniszczy lub uszkodzi mienie należące do Organizatorów lub innych Uczestników Festiwalu poniesie konsekwencje finansowe swoich czynów.

2. W kwestiach spornych Organizatorzy będą dążyć do polubownych rozwiązań konfliktów.

3. W sprawach finansowych nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązywać będą przepisy  Kodeksu Karnego.

Postanowienia końcowe

1. Oficjalna strona internetowa SOFT „Kontestacji” znajduje się pod adresem www.kontestacje.ack.lublin.pl

2. Pytania i wątpliwości odnośnie do Regulaminu prosimy kierować do Koordynatorów (kontestacje@gmail.com)

3. Zmiana niniejszego Regulaminu musi zostać ogłoszona za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej SOFT „Kontestacji”.

©2005 - 2013
ACK UMCS "Chatka Żaka", ul. Radziszewskiego 16, 20-031 Lublin